آخرین اخبار : 

سیم و کابل

سیم سفید کاوش سمنان

سیم سفید در مقطع ۵۰*۲ ۷۵*۲ ۱*۲ موجود است.این سیم دارای کیفیت مطلوب و مقطع واقعی بوده و استاندارد می باشد.

سیم سفید